Programråd Vårdhygien - lämna synpunkter snarast

En arbetsgrupp har bildats under Nationellt programråd Strama, för inrättande av ett nationellt programråd Vårdhygien.
Arbetsgruppens uppdrag är att arbeta fram en handlingsplan för ett programråd Vårdhygien 2018. Syftet med Nationellt programråd Vårdhygien är att skapa förutsättningar för samordning inom området vårdhygien. Handlingsplanen ska redovisas till NSK (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning) SKL senast 31 december 2017.
Utsedda ledamöter i arbetsgruppen är:
Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, Västra (VGR)
Katarina Madehall, hygiensjuksköterska, Södra (Kronoberg)
Inger Nordin, chefläkare, Örebro (Region Örebro län)
Maria Omberg, Verksamhetschef, Norra (Region Jämtland-Härjedalen)
Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, Västra (VGR)
Annika Samuelsson, hygienläkare, Stockholm
Erik Sturegård, chef Vårdhygien (och mikrobiolog), Södra (Skåne)
Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska, Sydöstra (Region Jönköping), sammankallande i arbetsgruppen.
SFVH har nu fått möjlighet att lämna synpunkter på vilka förbättringsområden programråd Vårdhygien ska arbeta med nästa år och framåt.
Styrelsen ska lämna en prioriterad lista med max fem områden till arbetsgruppen senast den 19/10 2017. 
Skicka ditt förslag till fem konkreta arbetsområden som du vill att programråd Vårdhygien ska arbeta med till styrelsen@sfvh.se senast den 14/10 2017.

 

Sedan 2012 finns nationella programråd som ett led i kunskapsstyrningen av vården. För närvarande finns tio nationella programråd, bl.a Programråd Strama. Du kan läsa mer om programråden på SKL:s hemsida

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad.1814.html

I de nationella programrådens uppdrag ingår att:

  1. Analysera och identifiera gapen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten genom att kartlägga befintliga underlag, identifiera oönskade variationer och behov av klinisk forskning.
  2. Utarbeta mål och indikatorer för vårdens kvalitet.
  3. Identifiera och sprida framgångsfaktorer.
  4. Ta fram och revidera kunskapsunderlag såsom nationella vårdprogram, standardiserade vårdplaner och riktlinjer.
  5. Följa upp och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i vårdpraxis.
  6. Bidra till konsensusutlåtande då vetenskapligt stöd saknas.
 

 

Arkiv