Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Medlem har rösträtt, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Kallelse

Styrelse ska skriftligen kalla medlemmarna till årsmöte, eller kalla genom att publicera på föreningens webbsida senast fyra veckor innan mötet. 

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska tillgängliggöras för medlemmarna senast två veckor före årsmötet genom publicering på föreningens webbsida. 

Motioner

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet ge skriftligt yttrande över motioner. Motioner skickas till styrelsen@sfvh.se.

Dagordning

Dagordning för årsmöte finns i stadgarnas §17. Föreningens stadgar hittar Du under Om SFVH.