Svensk Förening för Vårdhygien har lämnat remissvar angående återanvändning av engångsprodukter

Genom nationell lagstiftning kan EU-länder tillåta reprocessning av medicintekniska engångsprodukter.

SFVH anser inte att reprocessning ska tillåtas i Sverige. Remissvar har lämnats till Socialdepartementet. Du kan läsa svaret här: 

Remissvar från SFVH.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda frågan. SFVH:s remissvar har skickats till SoS för kännedom.

Arkiv