Den robusta sjukhusbyggnaden - remiss från MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har i samarbete med Socialstyrelsen och SKR utarbetat ett förslag till vägledning om hur sjukhusbyggnader ska planeras, byggas och förvaltas för att vara robusta i vardagen och vid samhällsstörningar.

SFVH har fått förslaget på remiss och vi vill gärna få in synpunkter från föreningens medlemmar för att kunna lämna ett samlat remissvar från föreningen.

Dokumentet är omfattande - fokusera på de vårdhygieniska aspekterna.

Skriv in dina synpunkter på andra fliken i excelfilen. Maila filen till styrelsen@sfvh.se senast den 7 februari.

Klicka på:

Missivbrev
Dokumentet "Den robusta sjukhusbyggnaden"
Excelfil för synpunkter

Arkiv