Internationella engagemang

SFVH:s internationella grupp


Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutade styrelsen att tillsätta en internationell grupp.

Michael Segall är SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC och de nordiska systerföreningarna. 

En första version av Riktlinje för SFVH:s internationella arbete godkändes på styrelsemöte den 9 november 2012. Riktlinjen har reviderats 2018 och 2022.

IFIC

  • SFVH är medlem i IFIC (International Federation of Infection Control).
  • Vid IFIC:s årsmöte ska SFVH sträva efter att vara representerad av en delegat, i första hand en styrelsemedlem, annars en annan föreningsmedlem som utsetts av SFVH:s styrelse.
  • SFVH skänker årligen ett bidrag på 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond.

Länk till IFIC:s hemsida.

Nordiska systerföreningar

  • SFVH strävar efter att en styrelsemedlem deltar i studiedagar/motsvarande anordnade av våra nordiska vårdhygieniska systerföreningar.
  • SFVH står för resekostnad för en styrelsemedlem som deltar som inbjuden representant för SFVH:s styrelse.
  • SFVH bjuder in styrelserna för de nordiska – Norge, Danmark, Finland - vårdhygieniska systerföreningarna till våra studiedagar. SFVH står för konferensavgift, mat och logi för en styrelsemedlem från respektive systerförening.

Länkar till de nordiska systerföreningarnas hemsidor finns på fliken Länkar