Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer


SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen) inom Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram ett utbildningspaket för rengöring och desinfektion för spol- och diskdesinfektorer


Utbildning för spol- och diskdesinfektorer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion, spol- och diskdesinfektorer är framtagen för att öka kompetensen för personal inom hälso-, sjuk och tandvård. Arbetsgruppens förhoppning är att denna utbildningsserie lyfter fram och synliggör disk- och spoldesinfektorer och de kunskaper som behövs för att kunna handha och arbeta med utrustningen.

För att vara säkra på att det är ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial har arbetsgruppen använt sig av experter inom ämnesområdet samt faktagranskare. Utbildningspaketet kommer att revideras vid behov


Målsättning

Vår målsättning är att du och din verksamhet ska ha nytta av din nya kunskap i framtiden och vi önskar dig och din verksamhet lycka till i ditt arbete.


Hur gör jag för att komma igång med utbildningsmaterialet?

Varje ämnesområde tar ca en timma att genomföra. Varje ämnesområde kan läsas var för sig. Det kan vara lämpligt att sprida ut inlärningstillfällen under en längre tidsperiod. Det bör inte ske under längre tid än ett år.

Under hela denna period är det bra om du får stöd av din närmaste chef. Därefter kan det vara bra med en uppföljning varje år i samband med medarbetarsamtalet.


Vad består utbildningsmaterialet av?

Utbildningsmaterialet består av ett huvuddokument tillhörande utbildningsavsnitt inom respektive område. Huvuddokumentet är ett samlande dokument där du kan läsa om mål och syfte med utbilningsmaterialet. Utbildningsavsnitten består av ett manus inom ett ämnesområde och de flesta avsnitten har PowerPoints presentationer.

Varje avsnitt avslutas med tillhörande frågor som du lämpligen går igenom svaren med närmaste chef för godkännande. 


Utbildningsområde

Det finns två nivåer för utbildningsmaterialet

  • Basnivå - är för all personal som använder spol- och diskdesinfektorer.
  • Påbyggnadsnivån - är nästa steg för utsedd ansvarig personal som använder spol- och diskdesinfektorer. Varje nivå innehåller tre områden: teori, handhavande och teknik.

 

Så här går arbetet till när du arbetar med utbildningsmaterialet


Steg 1

Öppna huvuddokumentet 
Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion – spol- och diskdesinfektor 


Steg 2

Välj nivå

Välj ämnesområde (du finner dokumenten länkade vid varje ämnesområde längre ned på sidan)
Öppna upp och/eller tag ut på papper utbildningsmaterialet och eventuellt bilaga i form av PowerPoint eller liknande (du finner dokumentet länkade vid varje ämnesområde).
Läs igenom och följ instruktionen som finns ivarje utbildningsmaterial.


Lycka till med din utbildning

SODAarbetsgruppens deltagare:

Mari Banck mari.banck@liv.se
Maria Hansby maria@hansby.se
Margareta Forsell margareta.forsell@vgregion.se
Christina Kronquist christina.kronquist@vgregion.se
Inger Spencer inger.spencer@vgregion.se
Mikael Zimmerman mz@bzb.se
Catarina Åneman catarina.aneman@gmail.se
 

Dokument

 

Huvuddokument


"Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion – spol- och diskdesinfektor" 120309

 

Utbildningsmaterial Basnivå


Teori Basnivå 4.1


4.1.1 Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen och 

4.1.1 PowerPoint

4.1.2 Olika desinfektionsutrustningar som finns och de bakomliggande kriterier som styr deras användande och

 4.1.2 PowerPoint

4.1.3 Olika rengörings- och diskdesinfektionsprocesser.

4.1.4 Olika kemiska desinfektionsmedel samt dess användningsområden och deras inverkan på mikroorganismer och 4.1.4 Powerpoint

4.1.5 Instrument och material val och kvalitetsproblem och The Red Broschure

4.1.6 Desinfektion i tandvården och

4.1.6 PowerPoint


Handhavande och Teknik Basnivå 4.2

4.2.1 Basala hygienrutiner – att förhindra smittspridning i vårarbete och

4.2.1 PowerPoint


4.2.2 Lastningens grundprinciper och

 4.2.2 PowerPoint

4.2.3 Beslut om frisläppande av gods och förståelse om de bakomliggande orsakerna till en eventuell retur av diskat gods och 4.2.3 PowerPoint

4.2.4 Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument, förståelse om indikation för renrutin respektive steril rutin och

 4.2.4 PowerPoint

4.2.5 Dagliga underhåll på spol - och diskdesinfektorer – loggbok och

4.2.5 PowerPoint

4.2.6 Förrådshantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument och

 4.2.6 PowerPoint


Utbildnings material Påbyggnadsnivå

Teori och handhavande – Påbyggnadsnivå 5.1

5.1.1 Lagar, författningar, direktiv och standarder och

 5.1.1 PowerPoint.

5.1.2 Valideringens grunder och de olika kontroller och testmetoder som ingår i dess olika delar och 

5.1.2 PowerPoint


Teknik – Påbyggnadsnivå 5.2

5.2.1 Årliga underhåll samt service på spol - och diskdesinfektorer och

5.2.1 bilaga FU.

5.2.2 Årliga kontroller och tester på desinfektorn (under framtagande).